De gemeente Lichtervelde heeft besloten om haar gemeentelijk mobiliteitsplan te herzien. Door middel van het sneltoetsformulier werd op de GBC van 14 maart 2019 gekozen voor spoor 2 (verbreden en verdiepen). De volgende thema’s werden hierbij gekozen:

  • De stationsomgeving werd niet heringericht zoals beschreven in het vorige beleidsplan. Er heerst een grote parkeerdruk in de stationsomgeving die moet worden aangepakt (auto’s + fietsers).
  • Parkeerbeleid centrum : een evaluatie van het huidig systeem dringt zich op, in afstemming met het gewenste parkeerbeleid in de stationsomgeving
  • De gemeente wenst in te zetten op een verder uitgewerkt lokaal en bovenlokaal fietsbeleid (fietssnelwegen, trage wegen, veilige schoolroutes en omgevingen, lokaal en recreatief netwerk,…)

Deze thema’s kwamen ruim aan bod in de uitwerkingsnota die in juni 2020 werd afgerond. Het voorstel van acties op het gebied van fietsbeleid met o.a. een ruime fietszone in het centrum en in de schoolomgevingen werd uit de nota gelicht en reeds goedgekeurd in de gemeenteraad van juni, zodat ze in werking treden op 1 september 2020.

Het nieuwe beleidsplan werd in de gemeenteraad van november 2020 goedgekeurd. Het nieuwe beleidsscenario borduurt verder op het vorige.

Het mobiliteitsplan legt de nadruk op de realisatie van een verkeersleefbare en –veilige gemeente. Met de categorisering van de wegen streeft de gemeente ernaar het gebruik van de wegen af te stemmen op de door de categorisering aangegeven bestemming van deze wegen. Het snelheidsplan concretiseert het gewenste rijgedrag.

De huidige parkeerdruk in Lichtervelde is beperkt. Uitbouw van extra parkeervoorzieningen is niet aan de orde met uitzondering voor de stationsomgeving.

Verder wordt er bijzondere aandacht besteed aan het stimuleren van het fietsgebruik door de uitbouw van het al zeer fijnmazig fietsnetwerk (fietssnelwegen, veilige fietsvoorzieningen op bovenlokale en lokale routes). Zowel in de stationsomgeving als de dorpskern krijgen voetganger en fietser prioriteit. Het station van Lichtervelde wordt uitgebouwd als een multimodaal knooppunt en regionaal mobipunt.

Vragen

Contacteer mij gerust, ik voorzie u zo snel mogelijk van alle nodige info.