In de beleidsnota, met de ambities voor Ieper betreffende de legislatuur 2019 – 2024, werd een bereikbaar Ieper waar iedereen zijn weg vindt, als een belangrijke beleidsdoestelling opgenomen. Het nieuw mobiliteitsplan moet op een slimme manier de actuele mobiliteitsuitdagingen aangaan zonder dat de auto een taboe wordt. In samenwerking met de dienst mobiliteit werd het spoor 2 (verbreden en verdiepen) gevolgd om tot een nieuw mobiliteitsplan te komen. Dit plan werd in juni 2022 door de gemeenteraad van Ieper definitief goedgekeurd.

Ieper is het centrum van het landelijke gebied van de Westhoek. Stad Ieper wil een bereikbare stad zijn, een stad waar iedereen zijn weg vindt met alle vervoersmiddelen. Dit is immers cruciaal voor de bewoners, handelaars en bezoekers van de stad. Niet iedereen is in de mogelijkheid om zich met de fiets of te voet te verplaatsen en het aanbod aan openbaar vervoer is (zeker op bepaalde tijdstippen en in bepaalde gebieden) immers beperkt. De auto zal in het landelijke gebied een hoofdpositie blijven innemen. Op regionaal vlak wordt de verbinding met Veurne en de kust aangepakt.

Stad Ieper wil een toegankelijke stad zijn voor iedereen: jongeren, ouderen, mindervaliden. Er wordt gestreefd naar veilige en comfortabele voet- en fietspaden en naar een goed uitgebouwd openbaar vervoersnetwerk. Het station moet verder evolueren naar een aantrekkelijk openbaar vervoersknooppunt met een optimale intermodaliteit. Ook elke kern, het ziekenhuis en het recreatiedomein Palingbeek krijgt zijn mobipunt waar vlot kan worden overgestapt op een ander vervoermiddel. Rond de binnenstad wordt een aantrekkelijke en veilige fietsring uitgebouwd, die aansluit op een straal van fietssnelwegen. Voor de binnenstad wordt een doordacht circulatieplan uitgewerkt. Daarnaast dient een strategie te worden uitgewerkt om een evenwicht te zoeken tussen de parkeerbehoefte en het parkeeraanbod.

Het verhogen van de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid, hierbij rekening houdende met technologische ontwikkelingen, vormt een belangrijke basis van het mobiliteitsplan. Het snelheidsbeleid is hierbij de succesfactor. Het doorgaand zwaar verkeer wordt maximaal geweerd uit de verblijfsgebieden. Schoolomgevingen en woonwijken dienen een verkeersveilige  omgeving te betreffen, met een aangepast snelheidsbeleid en wegbeeld. Tevens dienen de toekomstige grote ruimtelijke projecten verder te worden geanalyseerd op vlak van mobiliteitsimpact (nieuwe scholencampus, strategische spie,..). De duurzame verplaatsingen binnen deze projecten dienen verder te worden gestimuleerd en gemotiveerd zonder hierbij de bereikbaarheid met de auto uit het oog te verliezen. Het succes van de elektrische fiets kan aangegrepen worden om meer inwoners en recreanten te overtuigen om zich duurzaam te verplaatsen.

Vragen

Contacteer mij gerust, ik voorzie u zo snel mogelijk van alle nodige info.