De Transportzone is een bedrijventerrein gelieerd aan de (short sea) haven van Zeebrugge, met een sterk cluster van logistieke bedrijvigheid en ondersteunende dienstverlening. De infrastructuur en de beeldkwaliteit van de Transportzone Zeebrugge voldoen echter niet meer aan de huidige behoeften en wensen. Er zijn problemen rond verkeersonveiligheid, parkeeroverlast, ondermaatse infrastructuur en een beperkte beeldkwaliteit. Ondernemers vragen om een oplossing voor de meest dringende problemen.

POM West-Vlaanderen maakt zich sterk voor de Transportzone en wil ervoor zorgen dat aan de hand van een geactualiseerde revitaliseringstudie effectief tot uitvoering kan worden gekomen.

Patrick Maes verzorgde i.o.v. HaskoningDHV het luik mobiliteit in deze studie en ook voor het dossier van verkeerslichten op het kruispunt N31-Karveelstraat (toegang tot de transportzone) als één de meest prioritaire acties uit het herinrichtingsplan.

Op de korte termijn dienen een aantal urgente problemen ten aanzien van de verkeersveiligheid te
worden opgelost. Het gaat om aanpassingen aan de volgende knelpunten:

  • De onduidelijke inrit Transportzone vanop de N31, in hoofdzaak komende van Brugge.
  • De onveilige situatie bij de uitrit van het terrein.
  • Veiligheid van fietsverkeer langs de N31 en specifiek bij de twee kruispunten met in- en uitgang van de Transportzone.
  • De signalisatie dient te worden aangepast / vervangen.
  • Bereikbaarheid en ontsluiting van de bedrijven op de Transportzone dient verbeterd te worden.

Daarnaast dient de beeldkwaliteit en verkeersveiligheid van de wegenstructuur te worden verbeterd. De volgende knelpunten dienen te worden opgelost:

  • Een verkeersveilige en uniforme vormgeving van de wegen op het terrein. Daarbij is een duidelijk onderscheid wenselijk in beeld en inrichting tussen de noord-zuidroute (Koggenstraat) en de secundaire wegen op het terrein.
  • Het is wenselijk het eenrichtingsverkeer te handhaven zoals in de huidige situatie.

Daarbij dient zo veel als mogelijk te worden geanticipeerd op de realisatie van de westelijke zijde van het Hollands Complex na 2018, waarmee de Transportzone een nieuwe zuidelijke ontsluiting krijgt.

Vragen

Contacteer mij gerust, ik voorzie u zo snel mogelijk van alle nodige info.