Het golfproject hippodroom Sterrebeek is gesitueerd op het grondgebied van de gemeente Zaventem, tussen de dorpskern van Sterrebeek en de grens met Tervuren. Het terrein betreft de voormalige hippodroom van Sterrebeek, met enkele aanpalende landbouwgronden. De site vormt een overgang tussen de bebouwde, verstedelijkte rand rond Brussel en de open ruimte van het Brabants plateau.

Door de terugval van de galopsport in België is de volledige infrastructuur in onbruik geraakt. Er bestaat geen economisch draagvlak meer voor een heropstart als hippodroom. De potentie van deze schitterende site contrasteert sterk met de huidige verlaten en snel verkommerende staat. Het voorgestelde golfproject zal inspelen op de bekommernis voor een vlugge herontwikkeling van het gebied. Het golfproject werd als strategisch project opgenomen in de afbakening van het Vlaams Strategisch gebied rond Brussel.

Het project is een totaalproject: de combinatie van een 18-holes golfbaan, een golfschool, een golfhotel met wonen (residentieel en wonen met ondersteunende functies). Diversiteit van activiteiten is cruciaal voor het welslagen van de herbestemming op korte en lange termijn. Een gevarieerd en laagdrempelig aanbod zal deze site een continue dynamiek geven.

Patrick Maes trad op als MER-coördinator (i.o.v. SumResearch) en nam ook de disciplines mens en landschap voor zijn rekening.

De milieueffecten van het project zijn beperkt. Uiteraard zal er een toename zijn van de mobiliteit, maar dit moet gezien worden tegen het licht van vroegere activiteit van paardenrenbaan. Er zijn geen infrastructurele maatregelen op het vlak van verkeer noodzakelijk. Enkel het toegangsplein (Baron de Walzinplein) verdient een opknapbeurt.

Landschappelijk zal het golfterrein beter aansluiten bij het glooiende, agrarische landschap dan in de huidige situatie. De site behoudt zijn recreatief karakter. Daarbij zal het multifunctionele nevenprogramma de ruimtelijke samenhang met de residentiële omgeving verhogen. Een deel van de agrarische relictzone wordt opgenomen in het golfproject (ca. 30 ha). Dit kan gemilderd worden door het sterk inbufferen van het golfterrein naar het omliggende agrarische landschap via houtkanten, zodat de site, net zoals vandaag een ‘natuurlijk’ onderdeel vormt van het open landschap.

Het golfterrein bevat potentieel waardevolle ecotopen. Er dient hierbij dan wel maximaal ingezet worden in een natuurgericht beheer van deze zones. Dit kan verder uitgewerkt worden bij de opmaak van een milieubeheerplan in het kader van een ecogolf. De ecotoopcreatie houdt tevens habitatcreatie in voor een aantal akkervogels, zoals de Geelgors, bestaande uit overgangszones tussen bos en/of struweel enerzijds en open landschappen anderzijds. Het voorliggend golfproject kan als zulks overgangsgebied (parkachtig landschap) beschouwd worden.

Vragen

Contacteer mij gerust, ik voorzie u zo snel mogelijk van alle nodige info.