Dit plan-MER werd opgesteld in het kader van de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan in functie van het stadsontwikkelingsproject Tragel te Aalst. het betreft specifiek het noordelijk deel van Tragel als eerste fase van de ontwikkeling. Deze bestaat uit een retailzone en een zone voor evenementencomplex. Patrick Maes nam hierbij zowel de discipline mens als landschap voor zijn rekening.

De herontwikkeling van de Tragelsite is voor de stad Aalst een zeer belangrijk stadsontwikkelingsproject, dat ruimtelijk en stadslandschappelijk enkel maar positieve effecten zal hebben om de omgeving van de site en van de nabijgelegen binnenstad.

De voorziene ontwikkelingen worden opgevangen door een nieuwe ontsluitingsstructuur met de aanleg van de Nieuwe Tragelweg, het afkoppelen van de Dendermondsesteenweg van de rotonde en het onderbreken van de bestaande Tragelweg ter hoogte van het plangebied. Deze nieuwe structuur zorgt voor een significante verbetering van de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid in de Dendermondsesteenweg en langsheen Tragel (beide als belangrijke fietsroutes), maar ook in de woonstraten ten noorden van de R41 die in de huidige situatie problematisch zijn.

Hoewel het plangebied tevens goed ontsloten is door het openbaar vervoer (en de situatie op dat vlak nog zal verbeteren, aangezien alle bussen gebruik zullen maken van de nieuwe Tragelweg) en hierdoor het aantal autoverplaatsingen kan getemperd worden, geven modelberekeningen toch aan dat bij ontwikkeling van de volledige Tragelsite en pendelparking (ontwikkelingsscenario) op piekmomenten ook zonder evenementen de nieuwe Tragelweg maar ook de Denderstraat heel wat verkeer zal moeten verwerken.

Het geschetste ontwikkelingsscenario zal gefaseerd worden gerealiseerd en bevat ook nog veel onzekerheden. Dit maakt het inschatten van de mobiliteitseffecten moeilijk. Het opzetten van een monitoringssysteem op projectniveau om de ontwikkeling inzake mobiliteit op de voet te volgen kan hierbij een oplossing zijn. Wanneer blijkt dat de capaciteit van de nieuwe Tragelweg dreigt te worden overschreden, kan bij voorbeeld het bouwprogramma worden verminderd of aangepast inzake automobiliteitsgenererende functies. Bovendien kan ook worden ingezet op een beleid tot verdere terugdringing van de automobiliteit in de volledige zone (modal shift). De nabijheid van het station van Aalst en het busvervoer speelt hierin een cruciale rol. Op dergelijke piekmomenten zal ook de pendelparking dienen als overloopparking, teneinde parkeeroverlast in de omliggende woonstraten te vermijden. De nieuwe Tragelweg zal hierbij fungeren als aangename wandelroute naar het plangebied.

Vragen

Contacteer mij gerust, ik voorzie u zo snel mogelijk van alle nodige info.