De gemeente Kruibeke wenste een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan. Het vorige mobiliteitsplan dateerde al van 2003, tijd dus voor een grondige herziening. Aan Patrick Maes werd gevraagd om een nieuwe beleidsnota op te maken.

Ook in deze tweede versie van het mobiliteitsplan kiest Kruibeke voor duurzame mobiliteitsoplossingen. Een duurzaam mobiliteitsbeleid is geen anti-autobeleid, maar een beleid dat vertrekt vanuit het STOP-principe: voorrang voor voetgangers (Stappers), fietsers (Trappers) en collectief vervoer (Openbaar vervoer). Pas daarna komt de auto (Privévervoer).

In het bijgewerkte mobiliteitsplan ligt de nadruk vooral op de leefbaarheid van de dorpskernen, een actualisering van de wegencategorisering en de fietsroutenetwerken, en de uitbouw van een duurzaam parkeerbeleid.
De gewestweg N419, die de drie dorpskernen aaneenrijgt en verbindt met het stedelijk gebied Antwerpen en Temse, wordt verder uitgebouwd als een openbaarvervoerscorridor met een multimodaal knooppunt aan de Scheldelei. Dit laatste geeft dan aansluiting op het veer van Kruibeke dat fungeert als een overstappunt voor fiets, auto en watertransport. Volwaardige fiets- en voetgangersnetwerken veghogen de bereikbaarheid, zowel binnen de kernen als tussen de kernen. De drie dorpskernen en de omliggende woonwijken worden verder uitgebouwd als aangename verblijfsgebieden (woonerven/zone 30). Deze moeten weer ontmoetingsruimtes worden en geen verkeersruimtes. Niet alleen de inrichting dient hierop te worden afgestemd, maar moet ook juridisch ondersteund worden.

Het parkeerbeleid voor de drie kernen is gericht op het opvangen van de langparkeerders aan de randen. Kortparkeren en bewonersparkeren blijft mogelijk in de dorpskernen. Het doorgaand zwaar vervoer wordt uit de gemeente geweerd. Via bedrijfsvervoersplannen wordt het gemotoriseerd verkeer beperkt van en naar de noordelijke bedrijvenzone, en tot slot zal met sensibiliseringscampagnes getracht worden het verplaatsingsgedrag van alle inwoners te beïnvloeden.

Het nieuw beleidsplan werd door de gemeenteraad in juni 2017 definitief goedgekeurd.

Vragen

Contacteer mij gerust, ik voorzie u zo snel mogelijk van alle nodige info.