Het project Bivelenhof is gesitueerd in het gehucht Merem, ten westen van het station van Bilzen. Het stadscentrum van Bilzen ligt ten oosten van de spoorlijn. Het project behelst de ontwikkeling van het stedelijk woongebied, zoals het werd vastgelegd in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening kleinstedelijk gebied Bilzen (2012). Het betreft een woonproject van in totaal 347 woongelegenheden. Het project zal in vier fasen worden ontwikkeld. Het is een gemengd woonproject (ééngezinswoningen, appartementen, bijzondere woonvormen zoals assistentiewoningen/serviceflats). Naast woningen zullen ook op welbepaalde plaatsen vrije beroepen en diensten worden toegelaten.

Het voorgestelde project (verkaveling Bivelenhof) is goed ontsloten via de weg en zal op zich slechts een beperkte toename van het gemotoriseerd verkeer veroorzaken in de omliggende straten. Nergens zal de wegcapaciteit worden overschreden. Voor de eerste twee fasen is een aantakking op het kruispunt Meremweg – Solveldstraat zelfs voldoende. Indien fase 3 (en 4) wordt aangelegd, dringt zich wel een aansluiting op een verbrede Oude Tongersestraat (onderdeel van de geplande westelijke stadsontsluitingsweg) op, gezien de grote omrijfactor naar de N2 toe. Dit gebeurt liefst rechtstreeks als vierde tak op de geplande rotonde van de Oude Tongersestraat en de N2 (in het kader van de ongelijkvloerse spoorwegovergang).

Ook op het vlak van ontsluiting via het openbaar vervoer is de situatie vrij goed te noemen. Door de nabijheid van het station van Bilzen is het projectgebied zeer goed bediend, zowel via het spoor als door het openbaar busvervoer. De meeste lijnen zijn gericht op de woon-werk en woon-schoolverplaatsingen van en naar de naburige steden Hasselt, Genk en Tongeren. Tijdens de daluren rijdt echter nauwelijks een bus.

Het project houdt rekening met het masterplan stationsomgeving, door het voorzien van een aantal parkeerplaatsen voor treinpendelaars op het oostelijk plein ter hoogte van de Nieuwstraat.

Doordat de aantakking van de verkaveling op het kruispunt Meremweg – Solveldstraat verhoogd zal worden aangelegd (als verkeerstafel), zijn er geen problemen te verwachten op het vlak van verkeersveiligheid. De Oude Tongersestraat is in de huidige situatie te smal om veel bijkomend verkeer op een veilige manier te verwerken. De intentie bestaat echter om deze weg in de toekomst te verbreden als onderdeel van de westelijke stadsontsluitingsweg. Vandaag is vooral de Nieuwstraat een knelpunt op het vlak van verkeersleefbaarheid, door het ontbreken van voetpaden op verschillende plaatsen. Er bestaan plannen om de Nieuwstraat herin te richten met voetpaden en alternerende verkeerslichten.

Vragen

Contacteer mij gerust, ik voorzie u zo snel mogelijk van alle nodige info.