Het project Ter Perre betreft de invulling van het grootste deel van het stedelijk woongebied Ter Perre volgens de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk. Het gaat om een verkaveling voor 281 woongelegenheden op gronden gelegen tussen de Bavikhoofsestraat en de Steenovenstraat – Stedestraat (deels op het grondgebied van Kuurne en deels Harelbeke).

Het voorgestelde project is goed ontsloten via de weg en zal op zich slechts een beperkte toename van het gemotoriseerd verkeer veroorzaken in de omliggende straten. De wijkverzamelweg die via het project zal worden aangelegd tussen de Bavikhoofsestraat en de Steenovenstraat/Stedestraat en specifiek de kuispunten onder de vorm van rotondes zullen zonder problemen kunnen functioneren. Er zijn hierbij geen bijkomende infrastructuurwerken noodzakelijk.

Ook op het vlak van ontsluiting via het openbaar vervoer is de situatie vrij goed te noemen. De toekomstige bewoners van de verkaveling kunnen op loopafstand gebruik maken van de lijn 50 Kuurne – Kortrijk of iets verder van de lijn Kortrijk – Harelbeke- Hulste. Samen voldoet de frequentie aan de eisen van regionaalstedelijke basismobiliteit. Bovendien bestaat de intentie om buslijn 50 te laten rijden via de wijkverzamelweg met bijhorende bushalte.

Het project omvat een parkgedeelte dat enerzijds in verbinding staat met de ‘Groene Long’ van Kuurne en anderzijds zal doorlopen naar de Leie toe. Het is dan ook aangewezen om de toegankelijkheid naar deze groene zone vanuit verschillende kanten te verbeteren. Het gaat hierbij concreet over het verbeteren van de oversteekbaarheid

  • ter hoogte van het kruispunt Bavikhoofsestraat – Tweegemeentenweg (in een latere fase)
  • in de Steenovenstraat ten opzichte van de Groene Long’
  • en in de Stedestraat richting de Leie

Voor zowel de Bavikhoofsestraat als de Stedestraat is een herinrichting aangewezen. Gezien de Bavikhoofsestraat geselecteerd is als lokale fietsroute ligt de aanleg van veilige fietspaden hier voor de hand. Voor de Stedestraat wordt in de verkavelingsplannen gekozen voor een versmalling van het wegprofiel met behoud van gemengd verkeer. De voorgestelde straatbreedte zou hierbij wel nog smaller kunnen.

In de wijk zelf kan de juridisch-verkeerskundig vertaling van het inrichtingsplan consequenter door niet alleen de woonerven maar ook de andere wegen als zone 30 te bestempelen. Ook zou de straatbreedte van de ontsluitingswegen wel smaller kunnen, behalve waar dwarsparkeren voorkomt.

Vragen

Contacteer mij gerust, ik voorzie u zo snel mogelijk van alle nodige info.