Het project Schaapsdreef omvat de ontwikkeling van een deel van het stedelijk woongebied, zoals het werd vastgelegd in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk (januari 2006). Het is uitsluitend een woonproject van in totaal 168 woongelegenheden.

Het project is gesitueerd nabij de N50 Kortrijk-Tournai, achter de eerste rij woningen van de straat Schaapsdreef, die zowat de zuidelijke grens vormt van de woonwijk Morinnegoed / Lange Munte (onderdeel van Hoog-Kortrijk).

De mobiliteitsstudie of MOBiliteitsEffectenRapport (MOBER) werd opgebouwd uit de verschillende onderdelen zoals aangegeven in de richtlijnen van het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse Overheid.

Het voorgestelde project is goed ontsloten via de weg en zal op zich slechts een beperkte toename van het gemotoriseerd verkeer veroorzaken in de Schaapsdreef. Er zijn hierbij geen bijkomende infrastructuurwerken noodzakelijk, gezien de hoofdontsluiting voorzien wordt op het bestaande kruispunt met de Kleiputstraat. Op die manier wordt principieel geen bijkomend knelpunt inzake verkeerveiligheid gecreëerd.

Ook op het vlak van ontsluiting via het openbaar vervoer is de situatie vrij goed te noemen. Weliswaar is de frequentie van de lijnvoering op de N50 (met de dichtstbijzijnde halte ter hoogte van het kruispunt N50-Schaapsdreef) ondermaats, maar aan de andere kant ligt ook de stadslijn Hoog-Kortrijk op de beloopbare afstand van het oostelijk deel van de verkaveling (hoek Schaapsdreef – Etienne Sabbelaan). De frequentie van deze buslijn voldoet aan de vereiste stedelijke basismobiliteit.

Snelheidsmetingen gehouden door de stad Kortrijk in 2010 in de Schaapsdreef, hebben aangetoond dat de straat kampt met onaangepast rijgedrag. De maximaal toegelaten snelheid van 50 km/uur wordt weinig gerespecteerd. Dit heeft te maken met het vrij breed en rechtlijnig karakter van de straat, ondanks de beveiliging van de kruispunten (verkeerstafel op het kruispunt met de Kleiputstraat, mini-rotonde op het kruispunt met de Sint-Denijseweg).

Hoewel de verkaveling Schaapsdreef op zich geen bijkomend onveiligheidgevoel zal veroorzaken op de bestaande weg Schaapsdreef, omdat de hoofdontsluiting voorzien wordt op het kruispunt met de Kleiputstraat en de toename van het verkeer ten gevolge van de verkaveling beperkt zal blijven, moet rekening worden gehouden met de andere geplande ontwikkelingen in de buurt of langs de Schaapsdreef (het crematorium, reeds in werking, de stedelijke verkaveling Goed te Bouvekerke, in aanleg, het project Langwater). Cumulatief zal dit toch een vrij aanzienlijke toename betekenen van het verkeer in de Schaapsdreef en dringen zich verkeersveiligheids- en verkeersleefbaarheidsmaatregelen op. Gedacht kan worden aan snelheidsremmende maatregelen door een smaller wegprofiel met asverschuivingen, een middengeleider of andere snelheidsremmers.

De vervolledigen van de R8 kan hierbij ook soelaas brengen door het wegnemen van het doorgaand verkeer tussen de N50 en de N8 via de Schaapsdreef – Ambassadeur Baertlaan – Baaistraat – Morinnestraat.

Vragen

Contacteer mij gerust, ik voorzie u zo snel mogelijk van alle nodige info.