Matexi, Durabrik, Lapeirre Woningbouw en de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel wensen op korte termijn een eerste fase van de ontwikkeling van het stedelijk woongebied Gitsestraat te Roeselare op te starten. De ontwikkeling van dit stedelijk woongebied omvat ongeveer 800 woningen, waardoor wettelijk de opmaak van een mobiliteitsstudie noodzakelijk is. Het stedelijk woongebied Gitsestraat bevindt zich ten noorden van de stad Roeselare, maar nog binnen de R32, de grote ring rond Roeselare.

Het stedelijk woongebied zal door de schaal van het project in verschillende fasen over een lange termijn worden ontwikkeld. Hierdoor zal de afwikkeling na volledige ontwikkeling anders gebeuren dan tijdens de gefaseerde ontwikkeling. Deze nota beschrijft de verschillende stappen en welke maatregelen zullen zorgen voor zo beperkt mogelijke impact op de omgeving. Op basis van de gehouden verkeerstellingen blijkt dit in geen enkele straat problematisch te worden.

Wel is geconstateerd dat de Oude Diksmuidestraat – Beverenstraat, maar ook de Gitsestraat te lijden heeft onder sluipverkeer dat de moeilijke doorstroming op de N32 Brugsesteenweg wil vermijden, vooral op een zaterdag (woon-winkelverkeer). Daarom wordt voorgesteld in het kader van de ontwikkeling van de verkaveling Matexi om op het kruispunt Oude Diksmuidestraat – Beverenstraat – Gitsestraat de Beverenstraat af te sluiten voor het gemotoriseerd verkeer, zodat de Beverenstraat een rustige fietsroute wordt (cfr. nieuw mobiliteitsplan stad Roeselare). Hierdoor zal de Oude Diksmuidestraat nauwelijks meer verkeer te verwerken krijgen dan vandaag het geval, ook bij volledige ontwikkeling van het deel van Matexi langsheen de Gitsestraat.

De realisatie van de eerste fase Durabrik/Lapeirre en De Mandel levert geen enkel probleem op voor de bestaande Honzebroekstraat.

Hoewel in beide gevallen niet problematisch, betekent dit geen afbreuk aan de uitgangspunten van de ambitienota duurzaamheid voor het stedelijk woongebied Gitsestraat, nl. dat het verkeer van het nieuwe woongebied maximaal noordelijk wordt afgewikkeld via een volwaardig kruispunt Honzebroekstraat – R32, een gefilterde doorgaande route tussen Honzebroekstraat en de Brugsesteenweg en bijkomende knippen in zuidelijke richting. Daarnaast moet een betere doorstroming op de N32 (studie lopende) zorgen voor minder sluipverkeer via de parallelle Gitsestraat.

Vragen

Contacteer mij gerust, ik voorzie u zo snel mogelijk van alle nodige info.