Condius – Weyne-Projects wenst te Brugge een gemengd project van appartementen en een randparking te realiseren, genaamde De Mote. Er zijn nog verschillende inrichtingsalternatieven mogelijk, gaande van een klassieke randparking op maaiveld van 250 plaatsen, een ondergrondse parking tot een parkeergebouw van twee bouwlagen (met verschillende varianten tussenin). Het aantal mogelijke appartementen schommelt rond 125 units.

Voor dit project dient volgens de bouwverordening van de stad Brugge een mobiliteitsstudie worden opgemaakt, aangezien het aantal parkeerplaatsen de drempel van 200 overschrijdt. Deze mobiliteitsstudie dient ook de ontsluiting van het project en meer bepaald de randparking te onderzoeken.

Er werden drie mogelijke ontsluitingsscenario’s onderzocht :

  • via de straat De Mote
  • via de Altebijstraat
  • via een combinatie van De Mote en de Altebijstraat

Alle drie ontsluitingsmogelijkheden hebben voor- en nadelen. Het scenario via De Mote heeft als groot voordeel dat de Altebijstraat en de Assebroeklaan die volgens de gehouden tellingen belangrijke fietsstromen te verwerken krijgen, niet worden belast. De straat De Mote is voldoende breed met afzonderlijke parkeerstroken. De huidige verkeersintensiteiten zijn beperkt tot de huidige aangelanden (100% woningen, minder 40 wagens/piekuur). De bereikbaarheid van de randparking vanaf de R30 is in dit scenario wel minder evident.

Onderzoek naar de te verwachten verkeersstromen op het kruispunt N9 Maalse Steenweg – De Mote wijst op geen onacceptabele wachttijden, weliswaar rekening houdend met de nabijheid van het verkeerslichtengeregeld kruispunt N9 Maalse Steenweg – Assebroeklaan – Prins Leopoldlaan, waardoor er voldoende hiaten zullen ontstaan in de verkeersstroom van de N9, en linksafslaand verkeer vanuit De Mote o.i. zonder veel problemen mogelijk zal zijn. Wel is het aangewezen om hier ook de middenstrook van de N9 als een linksafslagstrook uit te werken.

Toch kan niet ontkend worden dat de straat De Mote gevoelig meer verkeer te verwerken zal krijgen ten opzichte van de huidige situatie. Enerzijds kan dit worden verzacht om (een deel van) de appartementen ook een ontsluiting te geven op de Altebijstraat. Anderzijds kan ook gekozen worden voor éénrichtingsverkeer in de straat De Mote vanaf de Maalse Steenweg. Het wegrijden uit de randparking gebeurt dan via de Invalidenstraat – Assebroeklaan (= variant voorstel 1).

Het voorstel van ontsluiting via de Altebijstraat (voorstel 2) veroorzaakt het grootste verkeerskundig conflict en is hierdoor het minst haalbaar. Het voorstel conflicteert met het gebruik van de straat als alternatieve fietsroute voor de R30. Het linksafslaand verkeer vanuit de Altebijstraat wordt door de bijkomende drukte bijzonder moeilijk. Dit kan wel opgelost worden door het linksafslaand verkeer vanaf de Altebijstraat te verbieden of éénrichtingsverkeer in te voeren. De Nijverheidsstraat zal hierdoor een belangrijke rol spelen in de ontsluitingsstructuur.

Met voorstel 3, een combinatie van de ontsluiting via De Mote en de Altebijstraat, gekoppeld aan een doorlopende middenberm op de N9 Maalse Steenweg ter hoogte van de Altebijstraat (m.a.w. enkel rechtsin-rechtsuit) zal de Nijverheidsstraat voor de bewoning en functies in de Altebijstraat nog steeds ingeschakeld moeten worden als ontsluitingsweg naar de R30 richting Gentpoort. Het bijkomend verkeer wordt verspreid over verschillende straten.

De ontsluiting van de randparking via de straat De Mote (voorstel 1 en 3) is wel in tegenstrijd met de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA Foerage. Een wijziging van het BPA is dan ook noodzakelijk, dit is echter ook al het geval voor het bouwen van appartementen.

De combinatie van een randparking voor 250 plaatsen met een woonproject biedt een opportuniteit om het bezoekersparkeren voor het woongedeelte toe te laten op de randparking. Immers zo cursisten en werknemers uit de binnenstad gebruik maken van de randparking zal dit vnl. op weekdagen en dit overdag gebeuren. Bezoekers van de woongelegenheden van de site ‘De Mote’ zullen dan weer eerder hun opwachting ’s avonds of tijdens het weekend maken.

Vragen

Contacteer mij gerust, ik voorzie u zo snel mogelijk van alle nodige info.