De Gemeente Schoten beschikt sinds 29 juni 2006 over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Ondertussen zijn heel wat nieuwe problematieken en gewijzigde contexten ontstaan. Een groot aantal krachtlijnen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Schoten zijn uitgevoerd, een aantal punten achterhaald of aan actualisatie toe.

De gegevens uit externe omgevingsanalyses en statistieken tonen aan dat er moet bijgestuurd worden. Doelstellingen veranderen, nieuwe uitdagingen komen op de voorgrond en vragen een nieuwe integrale visie op de ruimtelijke ordening, mobiliteit en huisvesting.

Deze evoluties zijn de aanleiding om over te gaan tot een herziening en actualisatie van het eerste structuurplan. Arcadis Belgium nv kreeg de opdracht op dit voor te bereiden en Patrick Maes werd hierbij gevraagd op te treden als projectleider.

Het GRS Schoten van 2006 blijft het algemeen ruimtelijk kader bieden voor Schoten. De visie op de ruimtelijke ontwikkeling en de doelstellingen zijn niet wezenlijk veranderd voor de planperiode tot 2022. Wel is in tussentijd een gedeelte van de gemeente opgenomen binnen de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen. Schoten ziet zichzelf echter nog steeds als een gemeente bestaande uit drie hoofdruimtes: Groene Ruimte, Bebouwde Ruimte en Binding Groene – Bebouwde Ruimte. Het nieuwe GRS Schoten 2016 is daarom slechts een gedeeltelijke herziening en actualisatie van het oorspronkelijke gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

De actualisatie en de gedeeltelijke herziening beoogt in eerste instantie een verlenging van de planhorizon. In functie van deze verlenging is een actualisatie gebeurd van behoefteberekeningen, rekening houdend met een evaluatie van de invulling ervan in de planperiode tot 2007.

Daarnaast worden binnen de samenhang van het huidig GRS een aantal inhoudelijke delen gedeeltelijk herzien en aangevuld in functie van actuele en prioritaire knelpunten.

Het nieuwe GRS werd begin 2017 definitief vastgesteld door de gemeenteraad.

Vragen

Contacteer mij gerust, ik voorzie u zo snel mogelijk van alle nodige info.